תקנון

אתר הגינון הגדול תקנון האתר ומדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 15/03/2024


תנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר "אתר הגינון הגדול" https://www.designet.co.il של חברת אי.4.בי פיתוח תוכנה בע"מ המפעילה את האתר (להלן: "האתר" ו/או "החברה"). תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן וכן למדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש מחייבים אותך וכל אדם הגולש באתר, בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו, וכן כל משתמש באתר ו/או משתמש במידע הקיים באתר ו/או במידע שהשיג באמצעות האתר, ולרבות עסקים הרשומים באתר (להלן: "המשתמש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בינך לבין החברה ומהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בינך לבין החברה. הנך מאשר שעצם השימוש באתר על-ידך מהווה קיבול מצדך של תנאי השימוש, והסכמתך לאמור בהם. במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצד המשתמש כלפי האתר ו/או מכל סיבה אחרת שלדעת האתר מצדיקה זאת, מוקנית לאתר הזכות לחסום את גישתך לאתר בכל עת וללא כל הסבר, וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

רישום לאתר
משתמש המעוניין לפרסם באתר תגובה, חייב להירשם לאתר. בעת הרישום לאתר על המשתמש למלא טופס מקוון הכולל שם, כתובת דוא"ל שישמש כשם משתמש וסיסמא. על מנת להעלות תגובה לאתר יש להיכנס לאתר באמצעות הקשת שם המשתמש והסיסמא. אין ברישום לאתר כדי לחייב את האתר לפרסם תגובה ו/או להקנות למשתמש זכות אחרת כלשהי כלפי האתר. חל איסור על אספקת כתובת דוא"ל שאינה קיימת, שאינה נכונה או שאינה של המשתמש, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, והנך מתחייב לשמור על סודיותם ולא לאפשר לשום אדם אחר להשתמש בהם. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את סדרי הרישום לאתר, לרבות להוסיף להם דרישות או תנאים ולרבות לבטלם לחלוטין, הכול- על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. רישום באמצעות חשבון קיים ברשת חברתית הנך רשאי להירשם לאתר גם באמצעות הפרופיל האישי שלך באתר Facebook ("פייסבוק"). ככל שתבחר להירשם לאתר באמצעות חשבון הפייסבוק שלך, הרי שרישום זה יהיה כפוף לתנאי השימוש של האתר ויהווה מתן רשות בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול מצדך כלפי האתר, לעשות שימוש בלתי מוגבל וללא תשלום תמורה כלשהי בכל התוכן הכלול בפרופיל המשתמש שלך בפייסבוק, וכן בכל תוכן השייך לך והמופיע בדף הפייסבוק שלך לרבות תמונות (להלן: "התכנים"). הנך מאשר כי רשות השימוש שהנך מעניק בזאת לאתר חלה לגבי כל התכנים ללא יוצא מהכלל ואינה מוגבלת בדרך כלשהי, וחלה בכל העולם ולגבי כל סוגי המדיה, הקיימים ו/או העתידיים, באמצעותם ניתן לעשות שימוש בתכנים (לרבות, אך לא רק באינטרנט, באתרים אחרים, באמצעי קשר ותקשורת למיניהם, בטלפונים ניידים, באמצעי פרסום ובכל מדיה אחרת), והיא כוללת, בין היתר, גם את הזכות להעתיק, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, להציג, ליצור יצירות נגזרות וכל זכות שימוש אחרת בתכנים. הנך מאשר שאתה בעל הזכויות היחידי והבלעדי בתכנים וכן בתמונות שבחשבון הפייסבוק שלך, כי התכנים והתמונות הנ"ל אינן פוגעות בצד ג' כלשהו ואינן מפרות זכות כלשהי של אדם כלשהי וכי מוקנית בידך הזכות להרשות את השימוש בהם כמפורט לעיל. הנך מאשר כי ידוע לך שזכות השימוש הנ"ל ניתנת להעברה

אחריות
האתר כולל מידע, תכנים ופרסומים שמקורם בגורמים שונים (להלן: "התוכן"). מקור התוכן יכול להיות מהאתר עצמו או מגורמים אחרים העושים שימוש באתר, ובכלל זה עסקים שלהם כרטיס עסק באתר, משתמשים המעלים תכנים לאתר ומפרסמים למיניהם. המידע והתוכן הכלולים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם. האתר אינו מתחייב כי התוכן הינו מדויק או עדכני, ולא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנכונות התוכן ו/או לדיוקו ו/או לליקויים ו/או לטעויות מכל סוג שהוא בתוכן, לרבות כזה שמקורו באתר. השימוש באתר ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה מצד האתר. אין להסתמך על התגובות ו/או לראות בהן המלצה לגבי העסק שאליו הן מתייחסות. האתר אינו מתחייב לנכונות ו/או מהימנות התגובות כולן או חלקן. התגובות עשויות להיות חלקיות בלבד ולא לשקף את רמת השירות הכוללת של העסק. הבחירה בעסק כתוצאה מהאמור בתגובות הינה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לערוך בדיקות עצמאיות משלו לבדיקת רמת ואיכות העסק והשירות הניתן בו. האתר אינו מתחייב לפעול באופן סדיר וללא הפסקות או הפרעות כלשהם, תהא הסיבה להן אשר תהא, ו/או להיות חסין מפני גישה בלתי חוקית. בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני או בלתי ממוני ולרבות נזקי תוכנה או חומרה שייגרם למשתמש עקב השימוש באתר ו/או בתוכן ו/או תקלות באתר, ובכלל זה נזקי וירוסים או אפליקציות מכל סוג שהוא שייפגעו במחשב או בכל רכוש אחר של המשתמש.

עריכת שינויים באתר
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את התוכן, כולו או מקצתו, מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור בו, לרבות את זמינות השירותים והתוכן המצויים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא כל צורך להודיע לך על כך מראש. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך לפי ראות עיניו, כל תוכן, כולו ו/או חלקו, בין תוכן שהעלו עסקים ו/או משתמשים ובין כל תוכן של האתר עצמו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי. הנך מאשר כי לא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו.

העלאת תוכן לאתר
אם וככל שתעלה לאתר מידע או תוכן מכל סוג, לרבות תגובות ו/או המלצות ו/או תמונות ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר, הנך מתחייב שלא להעלות תוכן העלול להפר התחייבות כלשהי ו/או להפר זכות כלשהי ו/או לאיים ו/או להוציא דיבה ו/או להפר זכות יוצרים או קניין רוחני אחר ו/או לפגוע בפרטיות של אדם ו/או להיות בלתי חוקי באופן כלשהו, ולרבות: תוכן בעל אופי גזעני או מפלה;תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או לפגוע באדם כלשהו בגין מוצאו, מינו, אמונתו, דתו או מראהו ;כל תוכן המתייחס לאנשים פרטיים מבלי שנתנו הסכמתם לכך; תוכן מטעה או שאינו אמת; תוכן המכוון לסחוט בית עסק במטרה לקבל פיצוי או טובת הנאה אחרת המשתמש מתחייב שלא להונות ו/או להטעות את האתר בתגובות ו/או בהמלצות שהוא שולח ו/או מעלה לאתר, ובכלל זה מתחייב שלא לשלוח ו/או להעלות תגובות ו/או המלצות שאינן מתארות חוויות אישיות שלו וכן שלא לשלוח ו/או להעלות תגובה ו/או המלצה יותר מפעם אחת (ולרבות תוך שינוי נוסח). המשתמש מאשר כי הינו האחראי המלא והבלעדי לכל תוכן שיפרסם באתר ויישא בעצמו ולבדו לכל תוכן מפר שיפרסם. למשתמש ידוע כי לאתר שמורה הזכות המלאה והמוחלטת לערוך תיקונים ו/או שינויים כלשהם בתוכן שהמשתמש יעלה ו/או ישלח אל האתר ו/או שברצונו להעלות לאתר, ובכלל זה להחליט שלא לאפשר העלאת תוכן כלשהו ו/או להסיר תוכן שהועלה, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. האתר יהיה רשאי לדרוש ממשתמש המבקש לפרסם תגובה אודות בית עסק מידע נוסף, כתנאי לפרסום תגובה של המשתמש אודות בית עסק, וזאת על-פי שיקול דעת האתר. בין היתר, יהיה האתר זכאי לדרוש את שמו המלא של המשתמש, מספר תעודת הזהות, מספר טלפון ואסמכתא לביצוע העסקה בבית העסק וכל פרט או נתון אחר. מסירת מידע נוסף כאמור אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת מידע זה, לא יפרסם האתר את התגובה (זאת מבלי לגרוע מזכות האתר שלא לפרסם את התגובה גם מבלי לבקש מידע נוסף כלשהו). המשתמש מתחייב לפצות את האתר בגין כל נזק, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות, שיגרמו לאתר בגין טענות של צד שלישי בקשר לתוכן שהמשתמש מעלה לאתר. קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות ומחירים מומלצים משתמש הרשום באתר, יכולים לפנות אל עסקים שלהם כרטיס עסק באתר באמצעות טופס מקוון (בכפוף למילוי מלא של הטופס) ו/או בכל דרך אחרת שהעסק מפרסם את עצמו. ככל שתתבצע עסקה בין המשתמש לבין עסק כאמור, האתר לא יהיה אחראי לעסקה זו ואינו צד לה ו/או לכל עניין הקשור לקשר שבין המשתמש לבין העסק כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות באתר כמי שממליץ או מעודד רכישת מוצרים ו/או שירות כלשהם מעסק שלו כרטיס עסק באתר. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי כלשהו. אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש בהם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל טענה אחרת מצד המשתמש בקשר לאתרי צד שלישי שהקישורים אליהם מצויים באתר. האתר יהיה רשאי לכלול באתר פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא, וזאת במועדים ובהיקף שייראה לו מתאים ונכון על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, האתר יהיה רשאי להתיר לצדדים שלישיים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי כאמור, וזאת בתנאים שהאתר ימצא לנכון, ולרבות פרסומות הכוללות קישור אל אתר של צד שלישי. אין לראות בפרסומות המופיעות באתר כאמור (אם וככל) המלצה או עידוד לרכוש מוצר ו/או שירות כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לרכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות הפרסומות כאמור ו/או לכל עניין הקשור לביקור של המשתמש באתר של צד שלישי כלשהו כאמור. האתר אינו צד לשום עסקה בין המשתמש לבין מי מהמפרסמים באתר. האתר רשאי להציג, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מחירים של מוצרים ושירותים כפי שהתקבלו מבתי העסק המציעים אותם, כפי שנקבעו על ידם (להלן: "המחירים המופיעים באתר"). המחירים המופיעים באתר מהווים אמת מידה בלבד ואין להסתמך עליהם או לראות בהם הצעה לרכישת מוצר או שירות. האתר אינו אחראי לנכונות המחירים מופיעים באתר, לדיוקם ו/או להיותם משקפים את מחירי השוק ו/או משתלמים ו/או זולים יותר ביחס למוצרים או שירותים דומים. האתר לא יהיה אחראי לפערים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים כלשהם בין המחירים המופיעים באתר לבין המחירים שיידרשו ו/או ייגבו מהמשתמש בפועל, ובשום מקרה לא יהיה האתר אחראי לנזק ו/או חיסרון כיס שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בגין רכישת מוצר ו/או שירות בהסתמך על המחירים המופיעים באתר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, כולו ו/או חלקו, בעיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגואים ובסימני המסחר ובכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר. על המשתמש חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם וככל שהמשתמש יעלה לאתר תוכן שהמשתמש הינו הבעלים של זכויות היוצרים בו, הרי שהעלאת התוכן לאתר, כמוהו כמתן הסכמה מצד המשתמש להעברת כל זכויות היוצרים בתוכן לבעלות האתר, וכן כמוהו כמתן זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום לאתר ו/או למי מטעמו, לעשות שימוש חופשי בתוכן זה ומבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אין באמור לעיל כדי לגבש התחייבות מצד האתר לאפשר לך להעלות תוכן כלשהו.

שינויים בתנאי השימוש
האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ולרבות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי בתנאי השימוש כאמור, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר.

מדיניות הפרטיות של האתר
המשתמש מסכים כי האתר יהיה זכאי לאסוף ולשמור מידע אודות כל משתמש באתר לרבות דפוסי השימוש שלו לשם שיפור האתר והשירות הניתן בו בכל היבט שהאתר יימצא לנכון. איסוף המידע ייעשה על-פי בחירת האתר בעזרת "עוגיות" (cookies) ו/או באמצעות איסוף של הקלקות (Hits) ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, אם וככל שיבחר האתר להשתמש בו. מידע זה כולל נתונים שעניינם סוג הדפדפן של המשתמש, כתובת ה-IP שלו, ה-URL המבוקש, מיקומו הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, איזה עסקים חיפש, דפי העסק שבהם עיין, המידע והתוכן שבהם עיין, מאיזה אתרים הגיע לאתר ולאיזה אתרים גלש מהאתר, על איזה קישורים לחץ, טפסים ששלח אל עסקים הרשומים באתר ולרבות תוכן הטפסים ועוד. האתר יהיה רשאי למסור את פרטי המשתמש שנתן את הסכמתו לכך לעסקים אחרים מהסוג שאליהם פנה המשתמש באמצעות האתר, ולמסור להם את פרטי המשתמש על מנת יוכלו לפנות אל המשתמש ולהציע לו מוצרים ו/או שירותים מהסוג שמציע העסק שאליו פנה המשתמש. הנתונים שהמשתמש מוסר לאתר בעת רישומו לאתר ו/או הנתונים שהמשתמש מוסר לאתר על-פי דרישת האתר ו/או הנתונים הנאספים על המשתמש בעת השימוש שהוא עושה באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר, והאתר יהיה רשאי להשתמש בהם על-פי צרכיו ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה להעבירו לצדדים שלישיים אך מבלי שיהיה במידע המועבר לאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המשתמש (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל), ולמעט במקרים שבהם הסכים המשתמש להעברת פרטיו כאמור לעסקים מהסוג שאליהם פנה באמצעות האתר. האתר רשאי לשלוח למשתמש אשר נתן הסכמתו לכך ו/או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות הקשורות באתר. אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, הוא יכול להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית ונוקט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע ומניעת חדירות בלתי מורשות. ואולם, האתר אינו יכול לאבטח את האתר באופן מושלם מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר. המשתמש מתחייב שלא להעלות כלפי האתר ו/או מי מטעמו כל טענה בגין שימוש בלתי מורשה במידע המצוי אודותיו באתר.

פרסום באתר
האתר מאפשר לעסקים לפרסם את בית העסק שלהם תחת הקטגוריה והעיר הרלוונטית. עסקה זו הינה עסקת תשלום חודשית מתחדשת במסגרת דמי תשלום חודשיים קבועים.

ביטול עסקת פרסום באתר
עסק שמעוניין לבטל את פרסום העסק שלו בתשלום באתר, יכול לעשות זאת בכל שלב, ללא צורך בשליחת מכתבים או פנייה לאתר. הביטול נעשה ישירות דרך מערכת ניהול העסק. מרגע שביקש העסק לבטל את העסקה - היא מבוטלת באופן מיידי. בית העסק משלם רק על החלק היחסי של אותו חודש (מתחילת החודש עד ליום הביטול). אין דמי ביטול, אין קנסות יציאה, אין תחייבות לזמן ממושך. אם בית העסק לא יכול להיכנס למערכת הניהול - הודעות ביטול ניתן לשלוח גם למייל [email protected] - שימו לב בקשות ביטול שישלחו במייל יעודכנו תוך עד 3 ימי עסקים.

דין חל וסמכות שיפוט
על השימוש באתר ותנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתנאי שימוש אלו, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.